NEWS K.P. GREEN CO.,LTD.

ข้าวเป็นธัญพืชซึ่งประชากรโลกบริโภคเป็นอาหาร สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย ข้าวเป็นธัญพืช ซึ่งมีการปลูกมากที่สุดเป็นอันดับสามทั่วโลก